องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ หมู่ที่ 4 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140 โทรศัพท์ 035-949757 ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ตำบลราชสถิตย์ ขึ้นทะเบียนสุนัข – แมว ตามโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ **หลักฐานในการขึ้นทะเบียน 1.สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของบ้าน 2. สำเนาบัตรประชาชนผู้ขึ้นทะเบียนสัตว์**

นายจิรทีปต์ ทวีสุข

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

063-606-9394

นางวนัชพร ทองคำชู

ปลัด อบต.ราชสถิตย์

081-948-3665

  • วิสัยทัศน์

    ตำบลน่าอยู่ ควบคู่การท่องเที่ยว ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทำงานแบบมีส่วนร่วม ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี

ข่าวสารชาวอบต.ราชสถิตย์

กิจกรรมชาวอบต.ราชสถิตย์

สื่อ ประชาสัมพันธ์

พี่น้อง อบต.ราชสถิตย์ เราดูแล

0
หมู่
0
ประชากร
0
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)